Blog

Kể tên một vài hoạt động giáo dục trong nhà trường thể hiện nội dung “Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái; sự sẻ chia; hợp tác, tôn trọng sự khác biệt”

27119

Kể tên một vài hoạt động giáo dục trong nhà trường thể hiện nội dung “Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái; sự sẻ chia; hợp tác, tôn trọng sự khác biệt”

Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái; sự sẻ chia; hợp tác, tôn trọng sự khác biệt

Lòng nhân ái là một giá trị bền vững, là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động đời sống văn hóa tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử; là cơ sở vững chắc gắn kết các khối đại đoàn kết dân tộc , tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên thực trạng cho thấy, một bộ phận không hỏ học sinh hiện nay chưa nhận thức đầy đủ về lòng nhân ái nên hiệu quả còn hạn chế. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tầm quan trọng giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động từ thiện hiện nay là yếu tố quan trọng trong sự thành công của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lực lượng cộng đồng nói chung và tại trường ……………. nói riêng cần có các biện pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục lòng nhân ái trong xã hội.

– Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy và chính quyền về giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động từ thiện cho học sinh, để các em nhận thức rõ vai trò của tình yêu thương chân thành, cách sống có tình, có nghĩa, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi khó khăn hoạn nạn. Triển khai nghiêm túc Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục lòng yêu nước cho các em;

– Nâng cao nhận thức cho học sinh về sự cần thiết chung tay trong việc thực hiện giáo dục lòng từ thiện bằng hành động. việc làm hằng ngày ở gia đình, trong trường học, trên đường phố… . Đó là sự chia sẻ, san sẻ, quyên góp đồ dùng dù nhỏ nhất cùng với đó là sự cống hiến sức mạnh cho cộng đồng đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn;

– Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, tư vấn của cán bộ nhà trường trong việc huy động các nguồn lực cho giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động từ thiện. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu và là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác giáo dục lòng nhân ái. Trong Nghị quyết hằng tháng, quý, năm cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Đồng thời cấp ủy phải thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân để xác định phương hướng, biện pháp huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động của nhà trường;

– học sinh cần nhận thức đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động từ thiện, từ đó xác định trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường đến chính quyền, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đối với công tác này. Cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua hoạt động từ thiện, nhìn nhận đúng thế mạnh cũng như hạn chế vốn có của giới trẻ Việt Nam.

Thứ hai, Đổi mới phương pháp giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục

– Việc đổi mới nội dung giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua hoạt động từ thiện phải đi liền với thay đổi phương thức giáo dục. Giáo dục lòng nhân ái không thể dừng lại ở lời nói mà nhất thiết phải tiến tới thực hành bằng công việc, bằng các thao tác, bằng cách ứng xử để rèn luyện các hành vi thành thói quen tốt, sửa chữa và loại bỏ những thói quen xấu. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với học sinh, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho các em về quan điểm, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và xu hướng phát triển cá nhân, nhất là các em ở đầu cấp và cuối cấp. Kịp thời đấu tranh, phê bình nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái của các em;

– Sử dụng hình thức nêu gương. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội.. , nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, khích lệ tinh thần sáng tạo, đổi mới của học sinh trong việc thực hiện hoạt động từ thiện;

– Đổi mới phương thức truyên truyền lòng nhân ái cho học sinh bằng cách lựa chọn, kết hợp và vận dụng sáng tạo các phương thức và hình thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các thế hệ học sinh;

Thứ ba, huy động các nguồn lực cộng đồng để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giáo dục lòng nhân ái cho học sinh

– Giữa gia đình, nhà trường, xã hội, các ban, nghành phải có sự thống nhất về qua điểm, chủ trương, mục đích trong việc giáo dục lòng nhân ái cho các em thông qua hoạt động từ thiện. Có như vậy thì chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lòng nhân ái cho csác em mới không ngừng được nâng cao. Gia đình và xã hội phải có những hiểu biết nhất định về các yêu cầu của nhà trường trong việc giáo dục lòng nhân ái và phải thường xuyên quan tâm đến công tác này;

– Trong quá trình kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội phải hợp thành sự thống nhất ở mục tiêu giáo dục, phương pháp giáo dục để tạo ra hợp lực cùng một hướng. Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác;

– Gia đình, nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc hình thành nhân cách của thanh niên. Gia đình có sự kết hợp với nhà trường để quản lý các em, cùng chia sẻ những điều mà các bạn còn băn khoăn, thành viên trong gia đình chính là những tấm gương gần gũi nhất giáo dục cho các em;

– Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh niên.

Thứ tư, Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lực lượng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh.

– Xây dựng tiêu chí, phương hướng, đánh giá công tác giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua hoạt động từ thiện một cách hợp lý, khoa học nhằm đánh giá chính xác, công bằng cho công tác giáo dục lòng nhân ái một cách có hiệu quả. Từ đó giúp các em nhận thức đầy đủ về bản thân, phát huy mặt tích cực,khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ. Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện có hiệu quả công tác này;

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiêu chuẩn đánh giá giáo dục lòng nhân ái cho các em thông qua hoạt động từ thiện, tiêu chuẩn thi đua hằng tuần, hằng tháng và từng kỳ học, quy định các danh hiệu thi đua cũng như các hình thức kỷ luật trong nhà trường sao cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua;

– Ban chấp hành đoàn trường cá nhân phụ trách công tác theo dõi thi đua tập thể của lớp. Tổng hợ điểm thi đua cả tuần, tháng và công bố kết quả thi đua đồng thời biểu dương, khen thưởng những học sinh có đóng góp tích cực vào công tác này;

Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

5 ( 1 bình chọn )

Pgdtpnamdinh.edu.vn

https://pgdtpnamdinh.edu.vn
Blog Pgdtpnamdinh.edu.vn nơi học vẽ uy tín chất lượng. Học theo phương pháp cơ bản khoa học nhất hiện nay

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm