V/v Tăng cường phòng, chống bệnh tay, chân, miệng và các dịch bệnh khác

Kính gửi các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Nam Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần công văn số 1145/SGDĐT-CTTT ngày 08/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tăng cường phòng chống bệnh tay, chân, miệng và các dịch bệnh khác. (Có văn bản đính kèm)

 

CV 1145